Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Direct Ocean s. r. o., IČO: 06685218, se sídlem Lelkova 16, 637 00 Brno (dále jen "prodávající"). Byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; 513/1991 Sb a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele.

Záruka za jakost
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího nebo při převzetí od přepravce zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Způsob uplatnění reklamace
Práva kupujícího z vadného plnění (reklamace) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoli jeho provozovně – v kamenné prodejně (Direct Ocean, Smetanova 11, 60200 Brno) nebo v sídle firmy (Lelkova 16, 637 00 Brno)

Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu nebo záručního listu, popřípadě jiným způsobem.

Kupující může dodat se zbožím i vyplněný formulář pro uplatnění reklamace, který sestavil prodávající.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci:
– v případě opotřebení věci způsobeným jejím obvyklým užíváním
– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
– vyplývá-li to z povahy věci
– byla-li vada způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
– byl-li proveden nekvalifikovaný zásah či změna parametrů

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Tedy od převzetí zboží kupujícím.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.

Kupující je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vady.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový či jiný kus běží nová záruční doba.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.04.2019.

 
Sdílet

Akční zboží

Batoh Dive Team 30 l
 
Maska X-Vision MID
 
Octopus DUAL

Octopus DUAL

2.600 Kč

 
Regulator DUAL 15x
 
Čepice Dive Team
 
Suché rukavice KUBI
 
Set MK17EVO/C370/R095
 
Maska Pure Wire

Maska Pure Wire

1.794 Kč

 
Žaket Level

Žaket Level

8.984 Kč

 
Set Cordura Ursuit
 
Set Ursuit Top

Set Ursuit Top

54.990 Kč

 
Set Bare Top

Set Bare Top

52.990 Kč

 
Set Medium Ursuit Man
 
Set Easy Neoprene Man
 
Octupus Dual ADJ
 
Ploutve Excite
 
Ploutve Excite
 
Finn Light 2000 Short
 
Svítilna EOS 10rw
 
Videoset EOS 10rw
 
Svítilna EOS 10r
 
Počítač Puck Pro+
 
XL4 S3 Set
 
Maska X-Vision

Maska X-Vision

1.170 Kč

 
Počítač Quad

Počítač Quad

6.734 Kč

 
BCD Magellan

BCD Magellan

7.774 Kč

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                     
Důležité informace   O Direct Ocean   Rychlý kontakt
         
Kdy mi zboží přijde?   Nejen e-shop   Zákaznický servis:
Jak mohu platit?   Potápěčská škola      +420 730 144 408
Jaké jsou možnosti dopravy?    Kamenná prodejna       obchod@directocean.cz
Jak na vrácení a reklamaci?   Potápěčský klub    
Ochrana osobních údajů   Cestovní agentura    
    Servis výstroje    
    Plnění lahví